Kierunki działania

Zgodnie ze statutem i programem działania wytyczone zostały następujące kierunki :

  • popularyzowanie najlepiej funkcjonujących na rynku systemów rozliczeń - biorąc pod uwagę efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne uzyskiwane w wyniku racjonalnej gospodarki energią na cele socjalno-bytowe,
  • przeciwstawianie się tendencyjnym, nieobiektywnym informacjom dyskredytującym rolę indywidualnego rozliczania ciepła jako ważnego czynnika racjonalnej gospodarki energią,
  • pełnienie roli adresata i podmiotu opiniodawczego w zakresie rozliczania kosztów ciepła,
  • opracowywanie informacji popularyzujących sposoby racjonalnego gospodarowania ciepłem, w tym jego indywidualne rozliczanie,
  • organizowanie cyklicznych spotkań z zarządcami i administratorami zasobów mieszkaniowych - w celu propagowania zasad racjonalnej gospodarki ciepłem, w tym indywidualnego rozliczania,
  • wydawanie własnych publikacji promujących racjonalną gospodarkę ciepłem i systemy rozliczeń,
  • współorganizowanie i uczestniczenie w konferencjach naukowo-technicznych i seminariach.